Engineering Supply becomes a part of Advantek

Engineering Supply har skiftet navn til Advantek Engineering.

Bakgrunnen for navneskiftet er blant annet at vi ønsker å samle firmaets avdelinger under ett navn. Advantek har i dag kontorer i Norge, Danmark, Sverige og Portugal.

Innenfor konsulent utleie fortsetter vi å levere de samme gode tjenestene som før, og det vil være de samme personene som står bak. Dette er personer som har spesialisert seg på ingeniører og annet teknisk personell, og som  har teknisk bakgrunn selv.

Bortsett fra endring av firmanavn og mailadresser, forblir dermed alt som før innenfor konsulent utleie.

Det som er nytt er at vi har åpnet nye forretningsområder og utvidet våre operasjoner til nye geografiske områder.

I tillegg til konsulent utleie, har vi nå en egen Engineering avdeling som utfører engineering oppdrag inhouse hos oss. Enten her i Skandinavia, eller fra vårt kontor i Portugal som utfører utvalgte tjenester til høy kvalitet, og lavere pris.

En annen tjeneste som er ny fra vår side er at vi nå tilbyr tjenester innenfor Software Utvikling. Så i tillegg til ovennevnte tjenester innenfor ”tradisjonelle” engineering disipliner, har vi nå etablert en egen avdeling for høynivå programmeringstjenester rettet mot den digitaliseringen av industrien vi nå opplever.

Vi har altså gått fra ett til tre forretningsområder, og fra å være operativ i ett land til fire. Samtidig beholder vi vårt tydelige tekniske fokus, og ser mot det samme industrikunde- segmentet som vi alltid har gjort.

For deg som kunde, medfører dette flere valgmuligheter. Vi har beveget oss inn i nye forretningsområder som passer godt til det vi hadde tidligere, uten at vi forringer fokuset på vår kjernevirksomhet.

For deg som utvikler, ingeniør eller teknikker, betyr dette at vi har flere behov, flere muligheter og større fleksibilitet. Vi gleder oss til å kunne knytte til oss enda flere dyktige mennesker i fremtiden, og tror denne endringen vil gi en positiv effekt i forhold til videre vekst.

Har du noen spørsmål angående navneendringen, eller noe annet, er du velkommen til å kontakte oss.

 

---English Version---

ENGINEERING SUPPLY BECOMES A PART OF ADVANTEK

 

Engineering Supply has changed its name to Advantek Engineering.

The reason for the name change is, among other things, that we want to collect the company's departments under one name. Advantek currently has offices in Norway, Denmark, Sweden and Portugal.

Within consultancy rentals we continue to deliver the same good services as before, and it will still be the same people who are a part of company. These are people who specialize in engineers and other technical personnel, and who have technical backgrounds themselves.

Apart from changing the company names and mailing addresses, everything remains as before within consultant rentals.

What is new  - is that we have opened new business areas and expanded our operations to new geographic areas.

In addition to consultant rentals, we now have our own Engineering department which performs engineering assignments in-house with us. Either here in Scandinavia, or from our office in Portugal that performs selected services of high quality and lower prices.

Another service that is new to us is that we now offer services within Software Development. So in addition to the above mentioned services in the "traditional" engineering disciplines, we have now established a separate department for high-level programming services aimed at digitization of the industry we are currently experiencing.

We have thus gone from one to three business areas, and from operating in one country to four countries. At the same time, we keep our technical focus and keep looking towards the same industry segment as we have always done.

For you as a customer, this leads to more options. We have moved into new business areas that fit well with what we had before, without impairing our focus on our core business.

For you as a developer, engineer or technician, this means we have more needs, more opportunities and greater flexibility. We are looking forward to being able to associate us with even more skilled people in the future, and believe that this change will have a positive effect on further growth.

If you have any questions regarding the name change, or anything else, feel free to contact us.

Kjetil Dversnes